Samsung,telefony


Join the forum, it's quick and easy

Samsung,telefony
Samsung,telefony
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Hledat
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Poslední téma
December 2022
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Desať dôvodov, prečo je Galaxy S2 technologický vyspelejší ako iPhone 5

Goto down

Desať dôvodov, prečo je Galaxy S2 technologický vyspelejší ako iPhone 5 Empty Desať dôvodov, prečo je Galaxy S2 technologický vyspelejší ako iPhone 5

Příspěvek pro Losos 24th February 2014, 17:58

V sku­toč­nos­ti do­pyt po no­vom smar­tfó­ne je ta­ký ob­rov­ský, že Sam­sung ne­bol schop­ný vy­pro­du­ko­vať dos­ta­tok vlas­tných či­pov Exynos a dis­ple­jov Su­per AMO­LED Plus. V sú­čas­nos­ti pat­rí Ga­laxy S2 me­dzi naj­ten­šie 1 GHz smar­tfó­ny s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom.

Naj­väč­ším kon­ku­ren­tom pre Ga­laxy S2 bu­de čoch­ví­ľa oh­lá­se­ný iP­ho­ne 5, kto­rý by mal byť ofi­ciál­ne potvr­de­ný v sep­tem­bri. Me­dzi obo­ma spo­loč­nos­ťa­mi to po­riad­ne škrí­pe a prí­chod no­vé­ho te­le­fó­nu od App­lu pred­chá­dza­jú ža­lo­by po ce­lej Euró­pe a sna­ha za­sta­viť pre­daj Ga­laxy S2. V de­sia­tich bo­doch sa te­raz po­kú­si­me za­na­ly­zo­vať, pre­čo bu­de Sam­sung Ga­laxy S2 tech­no­lo­gic­ky vy­spe­lej­ší ako iP­ho­ne 5.

1. Dis­plej
Neexis­tu­je ni­ja­ký iný dis­plej, kto­rý by sa mo­hol po­rov­ná­vať so Su­per AMO­LED Plus. Je to do­po­siaľ naj­lep­šia dos­tup­ná tech­no­ló­gia pre mo­bil­né dis­ple­je. Má kla­sic­ké ma­ti­ce RGB, čo­ho vý­sled­kom je os­trej­ší ob­raz, kto­rý po­mô­že pri čí­ta­ní aj to­ho naj­men­šie­ho textu. Sam­sung je je­di­ný vý­rob­ca dis­ple­jov AMO­LED na sve­te. Dis­plej AMO­LED pos­ky­tu­je vy­ni­ka­jú­ce far­by, lep­šiu či­ta­teľ­nosť, štíh­lej­ší tvar a lep­šiu spot­re­bu ener­gie ako pred­chá­dza­jú­ce ge­ne­rá­cie. Tech­no­ló­gia Real-Stri­pe pri­ná­ša o 30 per­cent viac pixelov na pa­lec na jas­nej­ší a preh­ľad­nej­ší zá­ži­tok zo sle­do­va­nia v po­rov­na­ní s pr­vou ge­ne­rá­ciou AMO­LED. Ta­kis­to spot­re­bu­je o 18 per­cent me­nej ener­gie než pred­chá­dza­jú­ce dis­ple­je.

2. Rôz­ne vy­ho­to­ve­nia
Pos­led­né sprá­vy sig­na­li­zu­jú, že mo­bil­ní ope­rá­to­ri T-Mo­bi­le, AT&T a Sprint bu­dú po­nú­kať rôz­ne ver­zie te­le­fó­nu Ga­laxy S2. Sprint pred­sta­vil svo­ju ver­ziu Ga­laxy S2, zná­mu ako Sam­sung Ga­laxy S2 Epi­ch Touch 4G, kto­rý za­cho­vá všet­ky zá­klad­né špe­ci­fi­ká­cie s vý­nim­kou 4,5-pal­co­vé­ho dis­ple­ja. Ver­zia AT&T bu­de mať 4,3-pal­co­vý dis­plej, za­tiaľ čo ver­zia T-Mo­bi­le do­po­siaľ ne­dos­ta­la ofi­ciál­ne me­no, oča­ká­va sa, že „Her­cu­les” prí­de so 4,5-pal­co­vou ob­ra­zov­kou.

3. Ope­rač­ný sys­tém
App­le iOS 5, kto­rý bol oh­lá­se­ný za­čiat­kom jú­na, by mal prísť spo­lu s no­vým iP­ho­nom 5. No väč­ši­na fun­kcií, kto­ré bo­li oh­lá­se­né ako no­vin­ky, nap­rík­lad no­ti­fi­kač­né cen­trum, clou­do­vá syn­chro­ni­zá­cia, iMes­sa­ge, bez­drô­to­vá syn­chro­ni­zá­cia, in­teg­rá­cia Twit­te­ru a wid­ge­ty, sú už ak­tuál­ne dos­tup­né v An­droi­de. No­vý ope­rač­ný sys­tém An­do­roi­du s ozna­če­ním Ice Cream Sandwich ur­či­te po­mô­že zod­po­ve­dať väč­ši­nu otá­zok tý­ka­jú­cich sa frag­men­tá­cie v an­droi­do­vých za­ria­de­niach. An­droid je viac pris­pô­so­bi­teľ­ný, má viac wid­ge­tov a me­nej ob­me­dze­ní.

4. Za­bez­pe­če­nie
An­droid a iOS roz­diel­ne pris­tu­pu­jú k bez­peč­nos­ti. App­le ove­ru­je všet­ky ap­li­ká­cie tre­tích strán, aby za­brá­nil prie­ni­kom ví­ru­sov do ap­li­ká­cií, ale zvy­šok te­le­fó­nu je čias­toč­ne zra­ni­teľ­ný. Oba ope­rač­né sys­té­my sú zra­ni­teľ­né ví­rus­mi, ale An­droid má anti­ví­ru­so­vú ap­li­ká­ciu, kto­rú iOS ne­má.

5. Ap­li­ká­cie a open sour­ce
An­droid Mar­ket zlep­šil kva­li­tu a po­čet svo­jich ap­li­ká­cií za pos­led­ných pár ro­kov a oča­ká­va sa, že pred­beh­ne App Sto­re. Naj­väč­šie plus an­droi­do­vých ap­li­ká­cií je v tom, že väč­ši­na kva­lit­ných ap­li­ká­cií je k dis­po­zí­cii za­dar­mo. Kaž­dý pou­ží­va­teľ mô­že zís­kať prís­tup k zdro­ju An­droi­du, aby po­mo­hol zlep­šiť sys­tém. Ak niek­to z open sour­ce ko­mu­ni­ty náj­de aké­koľ­vek ne­dos­tat­ky, ih­neď sú op­ra­ve­né. To is­té ne­mô­že­me po­ve­dať o iOS a iP­ho­ne 4, kto­rý bol kri­ti­zo­va­ný za prob­lé­my s an­té­nou. App­le uvie­dol, že ťaž­kos­ti s an­té­nou sa tý­ka­li sof­tvé­ru, a nie har­dvé­ru, ale tr­va­lo me­sia­ce, kým sa prob­lém úpl­ne vy­rie­šil.

6. Vý­kon
Ga­laxy S2 je vy­ba­ve­ný vlas­tným dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Sam­sung Exynos (pred­tým zná­my ako Orion) s tak­to­va­cou frek­ven­ciou 1,2 GHz, pod­po­re­ným 1 GB RAM. Pred pár rok­mi ma­li sto­lo­vé po­čí­ta­če po­dob­ný vý­kon. Vý­sled­kom ta­kej­to kon­fi­gu­rá­cie je, že si mô­že­te bez prob­lé­mov preh­rať aj full HD vi­deo. Pri mož­nos­ti pre­tak­to­vať Ga­laxy S2 na 1,5 GHz a pod­po­re 3D gra­fi­ky bu­de mať App­le čo ro­biť, aby udr­žal krok s kon­ku­ren­ciou. iP­ho­ne 5 bu­de prav­de­po­dob­ne ob­sa­ho­vať pro­ce­sor z iPa­du 2, ale je dosť mož­né, že frek­ven­cia ne­bu­de mať vy­ššiu hod­no­tu než 1,2 GHz.

7. Pri­po­je­nie
Sam­sung Ga­laxy S2 pod­po­ru­je 3G a rých­losť pre­no­su dát až do vý­šky 21 Mb/s, ale pri ver­zii LTE bu­de mož­ná rých­losť až 42 Mb/s. Ga­laxy S2 ďa­lej po­nú­ka Blue­tooth 3.0+HS tran­sfer, WiFi Di­rect, Allsha­re (DL­NA) a HDMI. Na roz­diel od to­ho na iOS si ne­mož­no pre­niesť sním­ky zho­to­ve­né fo­toa­pa­rá­tom ani cez Blue­tooth.

8.Flash
Flash je hlav­ná ne­vý­ho­da iP­ho­nu. Sam­sung Ga­laxy S2 pod­po­ru­je Flash, a tak si v ňom mož­no preh­rať full HD vi­dea. V sú­čas­nos­ti neexis­tu­je ni­ja­ké iné za­ria­de­nie, kto­ré by umož­ňo­va­lo preh­rá­vať full HD vi­deá v Ado­be Flash Playeri.

9. NFC
Sam­sung Ga­laxy S2 pod­po­ru­je čip NFC, kto­rý umož­ňu­je bez­kon­tak­tné plat­by. Čo sa tý­ka iP­ho­nu 5, exis­tu­jú do­ha­dy, že by ho App­le mo­hol im­ple­men­to­vať do no­vé­ho te­le­fó­nu, ale prav­de­po­dob­nej­šia je ver­zia, že ne­bu­de sú­čas­ťou no­vé­ho iP­ho­nue 5, pre­to­že NFC ne­má žiad­ne prie­my­sel­né štan­dar­dy. Ďal­šia mož­nosť pri mo­bil­ných plat­bách je ta­ká, že App­le vy­tvo­rí par­tner­stvo s Pay­Pal.

10. Ba­té­ria a pa­mäť
Sam­sung Ga­laxy S2 má mož­nosť roz­ší­ri­teľ­nej pa­mä­te a vy­me­ni­teľ­nej ba­té­rie. iP­ho­ny sa lí­šia od os­tat­ných smar­tfó­nov na tr­hu, po­kiaľ ide o vy­me­ni­teľ­né ba­té­rie. Ani je­den z do­po­siaľ vy­da­ných iP­ho­nov ne­ma­li vy­me­ni­teľ­nú ba­té­riu. Po­kiaľ ide o RAM, App­le nik­dy nep­rez­ra­dí, akú veľ­kosť bu­de mať pa­mäť te­le­fó­nu, až do za­čiat­ku pre­da­ja, no aj tak má vždy me­nej ako os­tat­né te­le­fó­ny.

Ak bu­de iP­ho­ne 5 mať pod­po­ru 4G, dá sa rá­tať s tým, že vý­drž sa zní­ži pod 8 ho­dín. Vý­drž ba­té­rie Ga­laxy S2 nie je naj­lep­šia, ale ju mož­no na­tiah­nuť na dva dni, ak si vy­sta­čí­te s vo­la­nia­mi a po­sie­la­ním SMS správ.
Losos
Losos
moderátors
moderátors

Poèet pøíspìvkù : 96
Points : 287
Reputation : 1
Join date : 27. 12. 13
Age : 42

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru

- Similar topics

 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru